https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667 Link y/c thanh toán ngay thủ công
https://www.facebook.com/help/contact/515460121837726/ đề nghị cắn tiền
https://www.facebook.com/help/contact/1477339855829653/ link xin ngưỡng

https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667
https://www.facebook.com/business/help/268196136699959

1/ Tôi bị chặn thực hiện một số hành động trên Facebook:
https://www.facebook.com/help/116393198446749.

2/ Tôi nhận được thông báo lỗi cho biết tôi đã bị chặn gửi tin nhắn trên Facebook:
https://www.facebook.com/help/181183045316843.

https://www.facebook.com/help/contact/186912391909649 kháng duyệt lâu
https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189 Link kháng phương thức thanh toán bị treo

20/ Tài khoản bị vô hiệu hóa theo chính sách

https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273

21/ Hoạt động bất thường:

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879